Hunaja on

  • Monipuo­li­nen makeut­taja ja mauste
  • Hyvä ener­gian antaja
  • Luon­non­mukaisimpia ruoka-​aineitamme
  • Lähiruokaa, jos mikään (kun­han suosii paikallisia tuottajia!)
  • Hoitoaine ihon hoitoon
  • Lääkeaine ulkoiseen ja sisäiseen lääkintään
  • Kukki­van kesän muisto purkkiin tiivistettynä

Huna­jan rakenne

img 2459Vasta lin­gottu hunaja on juok­se­vaa ja kirkasta, aromikasta ja herkullista. Sel­l­aista tuore hunaja on heinäku­ussa ja jonkin aikaa vielä eloku­ussa. Juok­se­vaa huna­jaa on mukava valutella kesän mar­joille, viiliin ja jugurt­tiin ja sen lisäämi­nen ruokiin ja salaat­tikastikkeisiin on vai­va­tonta. Voisi puhua varhaishu­na­jasta, joka on kausi­herkku siinä kuin uudet perunat. On huna­jalaatuja, jotka pysyvät juok­se­vana pitkään ilman erikoiskäsit­te­lyjä. Sel­l­aisia ovat esimerkiksi unkar­i­lainen akaasi­ahu­naja ja koti­mai­sista mm. puh­das horsmahunaja.

Tavalli­nen monikukkahu­naja kitey­tyy muu­ta­massa viikossa link­ouk­sen jäl­keen. Sekoit­ta­malla huna­jaa sopi­vasti kitey­tymis­vai­heen aikana on mah­dol­lista saavut­taa rakenne, jossa hunaja ei valu, mutta pysyy pehmeänä ja lev­i­tyskelpoisena. Sekoit­ta­mi­nen tehdään säil­iössä ennen purkit­tamista. Jos juok­seva hunaja kitey­tyy vapaasti purkissa, se saat­taa kitey­tyä aivan kovaksi tai hyvin karkeaksi. Sel­l­ainenkin hunaja on käyt­tökelpoista ja vesi­hau­teessa läm­mit­tämällä ja lusikalla tai pöytäveit­sellä sekoit­ta­malla raken­net­takin saadaan parannettua.