Hunaja on

  • Monipuo­li­nen makeut­taja ja mauste
  • Hyvä ener­gian antaja
  • Luon­non­mukaisimpia ruoka-​aineitamme
  • Lähiruokaa, jos mikään (kun­han suosii paikallisia tuottajia!)
  • Hoitoaine ihon hoitoon
  • Lääkeaine ulkoiseen ja sisäiseen lääkintään
  • Kukki­van kesän muisto purkkiin tiivistettynä

IMG 2765Pidän lasipurkkia huna­jan arvon mukaisena pakkauk­sena. Lasipurkki ei litisty kas­sissa huna­jan ollessa pehmeää.

Lasipurkki ja met­al­likansi ovat kier­rä­tyskelpoisia. Parhaiten kier­rä­tys toteu­tuu, jos ottaa itse purkit käyt­töön vaikkapa hillop­urkeiksi, tai palaut­taa ne min­ulle. Hyvitän palaute­tusta purk­ista 20 snt. Lasinkeru­usäil­iöstä pakkaus­lasi ei palaa kiertoon!

Run­saam­min huna­jaa käyt­täville pakkaan sitä myös 3 ja 5 litran (4 ja 7 kg) muoviäm­pärei­hin, joissa myös hinta on edulli­nen. Kaikkein huokeim­malla huna­jansa saa, kun tuo oman ast­ian täytettäväksi!

Hin­nat eloku­ussa 2013
Lasipurkki 500g 6,50
Muoviäm­päri 1 kg 11,50
Muoviäm­päri 4 kg 44
Muoviäm­päri 7 kg 76
Irto­hu­naja kg 10,50

Hyödyl­liset bak­teerit ratkai­se­vat huna­jan arvoituksen?

Huna­jaa on käytetty mm. haavo­jen hoitoon jo tuhan­sia vuosia. Aina tähän päivään asti huna­jan paran­ta­van vaiku­tuk­sen on ymmär­retty johtu­van sen korkeasta sok­erip­i­toisu­ud­esta ja hap­pa­muud­esta sekä sen medestä peräisin ole­vista antiok­si­dan­teista. Toisaalta on ollut tiedossa, että huna­jan bak­teereja tuhoavaa vaiku­tusta ei voida selit­tää yksi­no­maan näillä tekijöillä.